Til foresatte

Du har sikkert tenkt på fremtiden til ungdommen din. Hvordan kan opplæringen fullføres, og hvordan blir videre deltakelse i samfunnet? Hva skal til for å ikke havne utenfor, men være en del av et felleskap? Liker ungdommen din å lære ved å jobbe med praktiske ting? Som lærekandidat i Oktav fortsetter eleven den videregående opplæringen sin ved å være i en av våre bedrifter. Det er viktig for alle å ha noe gjøre, oppleve mestring og ha fine folk rundt seg.

Den muligheten finnes her!

Praktisk arbeid, noe for ungdommen din? 

Hvem kan søke?

Tilrettelagt fagopplæring gis som tilbud til eleven i en av Oktavs opplæringsbedrifter i form av å være lærekandidat. Ordningen gjelder for elever som har en sakkyndig vurdering fra PPT, som tilsier at riktig målsetting er kompetansebrev og tilrettelagt arbeid. Hovedregelen er to år på skole og to år i bedrift, og eleven må ha ungdomsrett.

Som lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav, får ungdommen tilrettelegging i bedrifter med kompetanse på dette. Vi vektlegger faglig og sosial utvikling, samt å skape en forutsigbar arbeidshverdag. I opplæringsbedriftene til Oktav jobber det mennesker med ulike funksjonsvariasjoner.

Eleven må gjennomføre og mestre en praksisperiode (YFF) i forkant av oppstart.

Hvor kan eleven prøve seg?

Det er skolene som tar kontakt med bedriften som eleven ønsker seg til og avtaler omvisning.

YFF er et praktisk fag i skolen der eleven kan få prøve seg i arbeidslivet før det søkes om å bli lærekandidat. Her får eleven mulighet til å prøve ut ulike fag og bli kjent i en bedrift, for deretter å kunne ta et valg om å fortsette her. Det er også bedriftens mulighet til å kartlegge om eleven kan mestre å være lærekandidat i faget og bedriften, med tilrettelegging.

YFF gjennomføres over to perioder (10 dager høstsemester + 10 dager vårsemester i VG2).

Hvilke fag kan ungdommen velge?

Etter å ha prøvd fag og bedrift i YFF, ofte i samråd med skolen, så er de fleste ungdommene klare for å ta et valg. Å være lærekandidat er et aktivt valg, og det er viktig at ungdommen selv er med å vurdere hvilket lærefag som passer best. Om det er ledig plass i det faget, er avhengig av kapasiteten i bedriften.

Hvordan søke opplæringsplass?

Eleven må søke om å bli lærekandidat innen 1. februar det siste året eleven går på videregående. Skolen bistår med dette. Etter eleven har søkt har fag- og yrkesopplæring, skolen og Oktav et møte med eleven (og foresatte hvis eleven ønsker). I møtet finner vi sammen ut om dette er det riktige tilbudet for ungdommen og hvilket lærefag som ønskes.

Husk 1. februar

Praktisk arbeid

Eleven blir ansatt i bedriften, men selv om det er jobb er det fremdeles videregående opplæring. Lærekandidaten har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, som blant annet innebærer;

  • En arbeidskontrakt der arbeidstid og lønn fremgår
  • Lærekandidaten må møte opp til tide og melde fra om fravær. Bedriftens rutiner og regler for fravær i arbeidslivet gjelder
  • Lærekandidaten har krav på fem ukers ferie, som fordeles i samråd med arbeidsgiver
  • Å komme seg til jobben er lærekandidaten sitt ansvar, da det ikke går skoleskyss. Husk at det må betales for transport til jobben selv

Lærekandidater i Oktav møter ikke de samme produksjonskravene i opplæringsbedriftene, som i andre bedrifter. Dette betyr at bedriftene har tettere oppfølging, både faglig og sosialt, og opplæringen tilrettelegges ut fra tempo og forutsetninger. Derfor gis det en opplæringslønn på 28 kr i timen (2023) til lærekandidaten.

Å være i jobb, med alt hva det innebærer, kommer ungdommen til å lære masse om!

Opplæringen

Lærekandidaten har tilrettelagte arbeidsoppgaver ut fra sine forutsetninger. Det gis tid til læring og utvikling med varierte arbeidsmetoder.

Lærekandidaten er med på å bestemme mål for opplæringen når vi utarbeider en tilpasset lærekandidatplan (TLKP). Planen vurderes jevnlig sammen med Oktav, og kan endres underveis i opplæringsløpet. Det er denne planen som danner grunnlag for kompetanseprøven på slutten av læretiden. Lærekandidaten kan følge sitt opplæringsløp i OLKweb, en app som lærekandidaten bruker blant annet til å logge.

Lærekandidaten får tett oppfølging, både faglig og sosialt. og har sin egen lærer (faglig leder).

Kompetanseprøven

Kompetanseprøven blir avholdt mot endt opplæring. Denne blir holdt i lærekandidatens bedrift med utgangspunkt i de kompetansemålene som står i den endelige læreplanen. Det er kandidatens fagforståelse og funksjonsnivå som danner premissene for hvordan prøven blir gjennomført. Lærekandidaten får et kompetansebrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Veien videre

Etter bestått kompetanseprøve er lærekandidaten ferdig med videregående opplæring. For de fleste av våre lærekandidater er tilrettelagt arbeid et godt alternativ videre. Tilrettelagt arbeid kan ungdommen søke i en av opplæringsbedriftene, eller finnes det andre muligheter.

Vi hjelper lærekandidaten på veien, men valgene er ungdommens!