Gledelige tall for Oktav i Utdanningsdirektoratets lærling-og lærekandidatundersøkelse-2023.

Vi har sammenfattet svarene fra undersøkelsen nedenfor. Dette er oppmuntrende og inspirerende lesning for alle med hjerte for utdanning og like muligheter. Svarprosenten er tradisjonelt høy hos oss, og i år var det nær 100 %. 

Velbekomme!

YFF

-Samtlige lærekandidater hadde vært ute i Yrkesfaglig Fordypning under VG2 i en av våre medlemsbedrifter, og i underkant av 10% bekreftet også YFF i VG1.

-83 % svarer at de er; helt enig/ nokså enig i at YFF ga dem kjennskap til arbeidslivet. De øvrige svarte verken uenig eller enig.

-58 % svarte; enig/nokså enig i at lærerne hadde forberedt godt for yrkesfaglig fordypning på skolen. Øvrige svarte i hovedsak verken eller, med noen få unntak på uenig.

Spørsmålene omfattet også utstyret skolen hadde til rådighet og lærernes yrkesfaglige kunnskap.

Dette er svært oppmuntrende svar for bedriftene. Vi kan ikke ut ifra undersøkelsen knytte svarene opp mot spesifikke skoler, da lærekandidatundersøkelsen er anonym.

Det er viktig å huske at undersøkelsen er gjort 1 ½ år etter at de sluttet i skolen. Det er en kontinuerlig utvikling til det bedre i alle ledd, og hukommelsen kan også spille inn her.

Motivasjon og trivsel

-På spørsmål om de er motivert til å lære, har valgt riktig fag og gleder seg til å gå på jobb, svarer samtlige helt enig/nokså enig.

-På spørsmål om de liker arbeidsoppgavene har 75 % svart; helt enig/nokså enig, og øvrige har svart; verken eller, med noen få unntak på i liten grad.

-På spørsmål om de trives på arbeidsplassen, med kollegaer og øvrige samarbeidspartnere, svarer 90 %; helt enig/nokså enig

-Øvrige svarer; verken eller, med noen få unntak på; i nokså liten grad.

-På spørsmål om de er fornøyd med opplæringen de får, svarer samtlige; helt enig/nokså enig.

Mobbing-trygt miljø

-På spørsmål om kandidatene har vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen, (med forklarende informasjon om hva dette kan være), svarer samtlige; ikke i det hele tatt.

-På spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet (også med forklarende informasjon), svarer 88,5 %; ikke i det hele tatt, mens 10 % svarer; en sjelden gang. Disse tilfellene er tatt hånd om i bedriftene.

HMS

-På spørsmål om kandidatene har fått opplæring i HMS på arbeidsplassen, om de vet hvordan de varsler et avvik og tilgjengelighet på verneutstyr, svarer samtlige; i svært stor/nokså stor grad. Det var noen få unntak spesifikt på spørsmålet om tilgjengelighet på utstyr, eller hvor dette var. Der svarte 8 %; verken eller.

Dette er svært gledelige tall, og står i kontrast til svarene fra elevundersøkelsen-2023 for grunnskolen og videregående skole. Der har dessverre mobbetallene økt i hele landet, også i våre fylker. Det er noe lavere tall i yrkesfag på videregående.

Læreplan-intern plan

-På spørsmål om læreplanen sier hva kandidaten skal lære, om den samsvarer med de oppgavene de blir eksponert for, svarer samtlige; i svært stor grad/nokså stor grad, med noen få unntak på; verken eller.

-På spørsmål om det er utarbeidet intern plan (IPO), og om den blir brukt, bekrefter samtlige; Ja.

Medvirkning, veiledning og egenvurdering

-På spørsmål om kandidaten deltar i planlegging, vurdering og egen evaluering i opplæringen, svarer samtlige; i nokså stor grad/i svært stor grad.

-På spørsmål om de får hjelp og støtte og tilbakemeldinger på arbeidet, svarer samtlige; i svært stor grad/nokså stor grad, med et unntak på 8 % som svarer; verken eller.

-På spørsmål om de dokumenterer arbeidet sitt, (bl.a. i OLKweb) svarer 90%; i nokså stor grad/i svært stor grad, mens 10% svarer; verken eller.

Det er verdt å merke seg at medvirkning i alt som omhandler lærekandidatens opplæring er høy. Slik har det vært i flere år, og bekrefter vektleggingen av egeninnflytelse og bevissthet, som også er gjennomgående i fagfornyelsen og nye fagplaner.

Halvårsvurdering og kompetanseprøve

-På spørsmål om Oktav avholder jevnlige halvårssamtaler, svarer samtlige; Ja.

-På spørsmål om temaene, trivsel, faglig prestasjon, arbeidsoppgaver blir tatt opp i oppfølgingssamtalene, svarer samtlige; svært godt/nokså godt, med noen få unntak på; verken eller.

-På spørsmål om kandidatene vet hva de skal kunne til kompetanseprøven og hvordan den gjennomføres, svarer 70 % ; i nokså stor grad/ i svært stor grad.

30 % svarer; verken eller, med noen få unntak på liten grad om hvordan den gjennomføres.

På det tidspunktet undersøkelsen er gjort, har vi ennå ikke hatt det obligatoriske kompetanseprøvekurset i samarbeid med fylkeskommunen. Dette kurset avklarer det meste, og forbereder godt til prøven.

Undersøkelsen samsvarer i stor grad med fjorårets, med en god forbedring på dokumentering i OLKweb, og noe høyere bevissthet rundt egenevaluering og kompetanseprøve.