For skole

Du har sikkert fulgt eleven din en god stund, og ønsker å finne retningen videre. Hvordan skal eleven fullføre opplæringen og delta videre i samfunnet? Hva skal til for å ikke havne utenfor, men være en del av et felleskap? Liker eleven å lære ved å jobbe med praktiske ting? Som lærekandidat i Oktav fortsetter eleven den videregående opplæringen sin ved å jobbe i en av våre bedrifter. Det er viktig for alle å ha noe gjøre, oppleve mestring og ha fine folk rundt seg.

Den muligheten finnes her!

Praktisk arbeid, noe for eleven? 

Hvem kan søke?

Opplæringsløpet planlegges i samarbeid med PP-tjenesten fra oppstart av videregående, og innebærer oftest to år i skole og to år i bedrift. Tilbudet er for ungdom som trenger tilrettelegging i sin yrkesfaglige opplæring og framtidige arbeidsliv.

Som lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav, får eleven tilrettelegging i bedrifter med kompetanse på dette. Vi vektlegger faglig og sosial utvikling, samt å skape en forutsigbar arbeidshverdag. I opplæringsbedriftene til Oktav jobber det mennesker med ulike funksjonsvariasjoner.

Eleven må gjennomføre og mestre en praksisperiode (YFF) i forkant av oppstart.

Hvor kan eleven prøve seg?

Det er skolene som tar kontakt med bedriften som eleven ønsker seg til og avtaler omvisning. Deretter avtales YFF. Det er viktig at bedriften blir kjent med elevens forutsetninger for å lære mest mulig av faget og hva som skal tilrettelegges i opplæringen.

YFF er et tilbud som opplæringsbedriftene gir til elevene med formål om å kartlegge om tilrettelagt fagopplæring er hensiktsmessig. Her får eleven mulighet til å prøve ut ulike fag og bli kjent i en bedrift, for deretter å kunne ta et valg om å fortsette her.

YFF gjennomføres over to perioder (10 dager høstsemester + 10 dager vårsemester, VG2). YFF er viktig for både bedriften og eleven, i forkant av  inngåelse av opplæringskontrakt og arbeidsavtale.

Hvilke fag kan eleven velge?

Etter å ha prøvd fag og bedrift i YFF, i samråd med dere på skolen, så er de fleste ungdommene klare for å ta et valg. Å være lærekandidat er et aktivt valg, og det er viktig at ungdommen selv er med å vurdere hvilket lærefag som passer best. Om det er ledig plass i det faget, er avhengig av kapasiteten i bedriften.

Hvordan søke opplæringsplass?

Eleven må søke om å bli lærekandidat innen 1. februar det siste året eleven går på videregående. Dere på skolen bistår med dette. Etter eleven har søkt har fag- og yrkesopplæringen, skolen og Oktav et møte med eleven (og foresatte hvis eleven ønsker). I møtet finner vi sammen ut om dette er det riktige tilbudet for ungdommen, og hvilket lærefag som ønskes.

Husk 1. februar

Praktisk arbeid

Eleven blir ansatt i bedriften, men selv om det er jobb er det fremdeles videregående opplæring. Lærekandidaten har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, som blant annet innebærer;

  • En arbeidskontrakt hvor arbeidstid og lønn fremgår
  • Eleven må møte opp til tide og melde fra om fravær. Bedriftens rutiner og regler for fravær i arbeidslivet gjelder
  • Lærekandidaten har krav på fem ukers ferie, som fordeles i samråd med arbeidsgiver
  • Å komme seg til jobben er lærekandidaten sitt ansvar, da det ikke går skoleskyss. Transport må betales selv

Lærekandidater i Oktav møter ikke de samme produksjonskravene i opplæringsbedriftene, som i andre bedrifter. Dette betyr at bedriftene har tettere oppfølging, både faglig og sosialt, og opplæringen tilrettelegges ut fra tempo og forutsetninger. Derfor gis det en opplæringslønn på 28 kr i timen (2023) til lærekandidaten.

Å være i jobb, med alt hva det innebærer, kommer eleven til å lære masse om!

Opplæringen

Lærekandidaten har tilrettelagte arbeidsoppgaver ut fra sine forutsetninger. Det gis tid til å læring og utvikling med varierte arbeidsmetoder.

Lærekandidaten får opplæring i utvalgte kompetansemål i faget. Det utarbeides en tilrettelagt lærekandidatplan (TLKP) av lærekandidaten og faglig leder i bedriften. Planen vurderes jevnlig sammen med Oktav, og kan endres underveis i opplæringsløpet. Det er denne planen som danner grunnlag for kompetanseprøven på slutten av læretiden.

Lærekandidaten kan følge sitt opplæringsløp i appen OLKweb. OLKweb er en interaktiv opplæringsplattform der lærekandidaten engasjeres og aktiveres i sitt opplæringsløp.

Kompetanseprøven

Som regel er man lærekandidat i to år, og kompetanseprøven blir avholdt mot endt opplæring. Denne blir holdt i lærekandidatens bedrift med  utgangspunkt i de kompetansemålene som står i den endelige læreplanen. Det er kandidatens fagforståelse og funksjonsnivå som danner premissene for hvordan prøven blir gjennomført. Lærekandidaten får et kompetansebrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Veien videre

Etter bestått kompetanseprøve er lærekandidaten ferdig med videregående opplæring. For de fleste av våre lærekandidater er tilrettelagt arbeid et godt alternativ videre. Tilrettelagt arbeid kan ungdommen søke i en av opplæringsbedriftene, eller finnes det andre muligheter.

Vi hjelper lærekandidaten på veien, men valgene er ungdommens!